• Bu site çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi edin.

Visual Basic Yararlı Kodlar

Konuyu Okuyan Kişiler (0)

Bouncer

webmaster.tc
Katılım
19 Kas 2012
Mesajlar
192
Beğeniler
0
#1
Şimdi Yapacağımız

Masaüstü iconları, başlat v.s. gizle ve göster


Programa Sadece 4 Tane Command Yüklemeniz Yeterlidir.

Command1= Başlat Butonunu Gösterir
Comman2= Başlat Butonunu Gizler
Command3= İconları Gösterir
Command4= İconları Gizler


Kod:
'Modül Bölümü
Private Declare Function ShowWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal nCmdShow As Long) As Long
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare Function FindWindowEx Lib "user32" Alias "FindWindowExA" (ByVal hWnd1 As Long, ByVal hWnd2 As Long, ByVal lpsz1 As String, ByVal lpsz2 As String) As Long
Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
Const SWP_HIDEWINDOW = &H80
Const SWP_SHOWWINDOW = &H40
Public Sub StartButton(Show As Boolean)
Dim degisken As Long
Dim xt As Long
 
'Form Bölümü
 
Private Sub Command1_Click() 
degisken = FindWindow("Shell_TrayWnd", "")
xt = FindWindowEx(degisken, 0, "Button", vbNullString)
ShowWindow xt, 5 'Başlat butonunu gösterir. 
End Sub
 
Private Sub Command2_Click() 
degisken = FindWindow("Shell_TrayWnd", "")
xt = FindWindowEx(degisken, 0, "Button", vbNullString)
ShowWindow xt, 0 'Başlat butonunu gizler 
End Sub 
 
 
 
Private Sub Command3_Click() 
Dim dx As Long
dx = FindWindowEx(0&, 0&, "Progman", vbNullString)
ShowWindow dx, 5 'iconlar gözükür.
End Sub
 
Private Sub Command4_Click() 
Dim dx As Long
dx = FindWindowEx(0&, 0&, "Progman", vbNullString)
ShowWindow dx, 0 'iconlar gizlenir
End If
End Sub


Tuş Takibi

Bu kısa kod parçAsını forma yapıştırarak işe başlayabilirsiniz... Bu örnek kod bir olayın gerçekleşmesi içIn bazı tuşlara basılıp basılmadığını kontrol eder. Bu örnekte Ctrl-F tuşlarına aynı anda basarsanız formu minimize yapıyor

kodlara geçiyoruz

Kod:
Private Const MOD_ALT = &H1Private Const MOD_CONTROL = &H2
Private Const MOD_SHIFT = &H4
Private Const PM_REMOVE = &H1
Private Const WM_HOTKEY = &H312
Private Type POINTAPI
x As Long
y As Long
End Type
Private Type Msg
hWnd As Long
Message As Long
wParam As Long
lParam As Long
Time As Long
pt As POINTAPI
End Type
 
Private Declare Function RegisterHotKey Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal id As Long, ByVal fsModifiers As Long, ByVal vk As Long) As Long
Private Declare Function UnregisterHotKey Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal id As Long) As Long
Private Declare Function PeekMessage Lib "user32" Alias "PeekMessageA" (lpMsg As Msg, ByVal hWnd As Long, ByVal wMsgFilterMin As Long, ByVal wMsgFilterMax As Long, ByVal wRemoveMsg As Long) As Long
Private Declare Function WaitMessage Lib "user32" () As Long
Private bCancel As Boolean
Private Sub ProcessMessages()
Dim Message As Msg
'bCancel True olana kadar döngü çalışsın
Do While Not bCancel
'mesaj bekle
WaitMessage
'Bir HOTKEY-message olup olmadığına bak
If PeekMessage(Message, Me.hWnd, WM_HOTKEY, WM_HOTKEY, PM_REMOVE) Then
'Formu küçült
WindowState = vbMinimized
End If
'Sistem diğer işlemleri yerine getirsin
DoEvents
Loop
End Sub
Private Sub Form_Load()
Dim ret As Long
bCancel = False
'Ctrl-F hotkey kaydet
ret = RegisterHotKey(Me.hWnd, &HBFFF&, MOD_CONTROL, vbKeyF)
Me.AutoRedraw = True
Me.Print "Formu simge durumuna getirmek içIn Ctrl-F tuşlarına aynı anda basın."
'formu göster Show
'Hotkey mesajlarını işle
ProcessMessages
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
bCancel = True
'hotkey unregister 
Call UnregisterHotKey(Me.hWnd, &HBFFF&)
End Su